Prezentul document are valoare de contract, fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a părților și fără a fi necesară semnătura părților (olografă sau electroni

 

TERMENI ȘI CONDIȚII 

„GATA DE BAC”

 

 1. INTRODUCERE

I.1. Operatorul Site-ului

Site-urile https://profesorinonline.ro/ și https://shop.digitalnation.ro/ (denumite generic în continuare „Site-ul”) este deținut și operat de Digital Origins SRL, cu sediul în București, Str. Vedea nr. 8, bl. 92, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI RO 31597910 (în continuare „Digital Origins”, „Operatorul” sau „Furnizorul”).

II.2. Furnizorul Programului „Gata de Bac”

Programul „Gata de Bac” este organizat și desfășurat de următoarele entități:

Digital Origins SRL, cu sediul în București, Str. Vedea nr. 8, bl. 92, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI RO 31597910, în calitate de furnizor al Serviciilor (denumită în continuare „Digital Origins”, „Furnizorul” sau „noi”)

Și 

Asociația Digital Communities, cu sediul în București, Str. Industriilor nr. 56, bl. 6, sc. B, et. 2, ap. 99, Sector 3, cod fiscal 34176347, în calitate de furnizor de instrumente și metodologii de formare de comunități de suport (denumită în continuare „Digital Communities”).

Pentru eliminarea oricărui dubiu, Contractul se încheie între Client și ambele entități indicate mai sus, în calitate de Furnizori. 

Cuvintele care exprimă singularul includ, de asemenea, pluralul și viceversa.

 

 1.  OBIECTUL ȘI ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 

2.1. Utilizarea Site-ului și achiziționarea serviciilor digitale disponibile pe Site sunt reglementate de Termenii și condițiile prevăzute în prezentul document (în continuare „TCU”), precum și de restul documentelor menționate în TCU, fiind aplicabile tuturor utilizatorilor Site-ului și Clienților. 

2.2. Operatorul/Furnizorii își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul document (Termeni și condiții), varianta actualizată fiind disponibilă în permanență, în mod gratuit, pe Site, Secțiunea „Termeni și condiții”. 

2.3. Prezentele clauze nu se aplică şi paginilor de internet la care Site-ul face referire sau trimitere, dacă este cazul, iar Operatorul nu este răspunzător de conţinutul acestor site-uri aparţinând unor terţe persoane. Prezentarea unor link-uri de internet aparţinând unor terțe persoane se poate face în scop informativ sau în scop publicitar.

2.4. Accesul la Site este permis în mod gratuit și liber pentru orice Utilizator, nefiind solicitată Utilizatorului înregistrarea și/sau efectuarea vreunei plăți pentru simplul accesul la Site. Operatorul/Furnizorii nu solicită crearea unui cont pentru achiziționarea Serviciilor digitale disponibile pe Site. 

2.5. Accesul și utilizarea Site-ului, precum și efectuarea Comenzilor, respectiv achiziționarea și furnizarea Serviciilor digitale sunt supuse și reglementate de prezentul document (Termeni și condiții), de politicile și/sau alte condiții disponibile pe Site, precum și de toate legile și regulamentele în materie. Folosirea Site-ului, efectuarea Comenzilor, achiziționarea și furnizarea Serviciilor digitale nu sunt posibile în lipsa unui acord asupra Termenilor și Condițiilor și asupra politicilor și a altor condiții disponibile pe Site. În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile acestor documente, vă rugăm să nu utilizați Site-ul și să nu efectuați Comenzi. 

2.6. În sensul art. 2.5, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor și a celorlalte documente disponibile pe Site și/sau la care face referire prezentul document. Accesarea, parcurgerea și utilizarea Site-ului, completarea formularului de achiziție, respectiv efectuarea de comenzi și achiziționarea Serviciilor digitale presupun acceptarea implicită și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a celorlalte documente disponibile pe Site. Prin acceptarea acestora, sunteți de acord să respectați toate clauzele stipulate în prezentul document și vă asumați răspundere pentru orice încălcare adusă acestuia. Vă rugăm să vă printați sau să vă salvați prezentul document pentru a vă fi accesibil pentru referințe ulterioare, în vederea informării, precum și pentru a putea verifica în permanență drepturile și obligațiile pe care le aveți în calitate de Utilizator/Client. 

2.7. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Site-ului, Serviciilor digitale, inclusiv structurii și specificațiilor aferente Serviciilor digitale și prețurilor noastre, Termenilor și Condițiilor și a celorlalte documente disponibile pe Site. Modificările vor fi aduse la cunoștința publicului prin postarea pe Site a variantei actualizate a acestor documente, fără nicio altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în manieră adecvată, dacă este cazul. Asigurați-vă că recitiți în mod regulat documentele disponibile pe Site deoarece, dacă accesați/utilizati Site-ul și efectuați Comenzi, se va considera că ați fost de acord cu documentele în versiunea publicată pe Site-ul nostru la momentul realizării acestor acțiuni. Unei Comenzi i se vor aplica prevederile în vigoare, disponibile pe Site, de la momentul efectuării acestei Comenzi.

2.8. Site-ul este oferit fără niciun fel de garanții. Operatorul Site-ului nu este ținut răspunzător pentru nicio defecțiune, eroare, blocare sau indisponibilitate temporară sau permanentă a Site-ului. 

2.9. Ne rezervăm dreptul de a refuza accesul pe Site și/sau plasarea, procesarea, acceptarea și onorarea unei Comenzi, respectiv anularea comenzii sau suspendarea Serviciilor în următoarele situații, fără a se limita la acestea:

 1. Există suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea Utilizatorului/Clientului;

 2. Operatorul/Furnizorii are/au suspiciuni rezonabile că Serviciile vor fi folosite în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri contrare prezentului document ori a legislației incidente;

 3. Utilizatorul/Clientul utilizează Site-ul și/sau Serviciile în mod abuziv, ilicit, imoral, ilegal;

 4. Plata/tranzacția nu a fost confirmată și/sau există suspiciuni rezonabile cu privire la aceasta;

 5. Utilizatorul/Clientul are o conduită de natură a prejudicia drepturile, interesele și/sau imaginea Operatorului/Furnizorilor,  a afiliaților săi ori a celorlalți Utilizatori/Clienți;

 6. Utilizatorul/Clientul furnizează date false, incorecte sau incomplete și/sau plasează comenzi false ori frauduloase;

 7. Utilizatorul/Clientul nu respectă instrucțiunile prevăzute pe Site privind efectuarea unei Comenzi și/sau utilizarea Site-ului/Serviciilor;

 8. Utilizatorul/Clientul utilizează Site-ul în alte scop decât cel de informare și plasare comenzi ori încalcă oricare dintre prevederile prezentului document, ale politicilor și documentelor la care se face referire în acest document, ale politicilor proprii unora dintre Serviciile sau instrumentele/platformele puse la dispoziția Utilizatorului/Clientului de către Operator/Furnizori, ale contractului și/sau ale legislației în vigoare;

 9. Utilizatorul/Clientul încalcă (sau există suspiciuni rezonabile că va încălca) drepturile de proprietate intelectuală și sau confidențialitatea informațiilor ce aparțin Operatorului/Furnizorilor.

2.10. În situațiile prevăzute la art. 2.9, dacă este posibil, Furnizorii vor informa Utilizatorul/Clientul cu privire la măsurile luate și motivele pe care se întemeiază acestea și, dacă este cazul (dacă s-a realizat tranzacția), iar Furnizorii nu au suferit un prejudiciu, se va restitui Clientului contravaloarea Serviciilor achiziționate. 

 

2.11. Dacă situațiile prevăzute la art. 2.9 constituie încălcare a legii și/sau au generat prejudicii Operatorului/Furnizorilor, ne rezervăm dreptul de a sesiza autoritățile competente pentru sancționarea persoanei vinovate și, de asemenea, ne rezervăm dreptul de a parcurge toate procedurile prevăzute de lege în vederea reparării în integralitate a prejudiciilor cauzate, prezente sau viitoare, inclusiv beneficiul nerealizat și cheltuielile de judecată (incluzând și onorariile avocaților angajați de Operator/Furnizori). 

2.12. Clientului îi sunt interzise acțiunile de preluare, copiere, imitare, implementare, modificare și/sau distribuire, în tot sau în parte, a informațiilor, materialelor, metodologiilor, instrumentelor, tehnologiilor, proceselor ș.a.m.d. de care a luat cunoștință/la care a avut acces în urma prestării Serviciilor de către Furnizori, în afara scopului pentru care Serviciile au fost prestate.

2.13. În același sens, Clientului îi este interzis să revândă, să sublicențieze, să distribuie și/sau să utilizeze instrumentele, platformele, informațiile, materialele, metodologiile, tehnologiile, procesele ș.a.m.d. de care a luat cunoștință/la care a avut acces în urma prestării Serviciilor de către Furnizori în scopuri comerciale și/sau în orice alte scopuri, în interes propriu sau în interesul unei terțe persoane, în afara scopul declarat și pentru care Serviciile au fost prestate. 

 1. DEFINIȚII 

Site 

https://profesorinonline.ro/ și https://shop.digitalnation.ro/

Utilizator 

Orice persoană care accesează Site-ul.

Servicii 

Toate Serviciile oferite de Furnizori, conform specificațiilor și condițiilor disponibile pe Site, oferite exclusiv online. Serviciile oferite de Furnizori în cadrul programului „Gata de Bac” constau în coordonarea și formarea elevilor care urmează să susțină examenul de bacalaureat, precum și accesul la comunitatea de elevi și profesori constituită de către Furnizori. Programul „Gata de Bac” nu este autorizat de Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale ori de vreo altă instituție sau autoritate competentă. Furnizorii vor emite și livra, în formă digitală, un cod unic de acces, și vor asigura Clientului, prin intermediul acestui cod, acces la platforma de e-learning aferentă programului. Prin intermediul acestei platforme, Clientul va avea acces, exclusiv în format electronic, la materialele de învățare (webinarii, tutoriale, suport de curs, exerciții, teste online, teme, interacțiune cu profesori, mentori, traineri etc).

Cont de Client

Adresă de e-mail generată de Furnizori și pusă la dispoziția Clientului pentru accesarea platformei de e-learning.

Comandă 

Operațiunea prin care Utilizatorul își manifestă intenția de a achiziționa Serviciile disponibile pe Site, în condițiile prevăzute în prezentul document, agreate de părți (Client și Furnizori) prin mijloace de comunicare electronică. În acest sens, efectuarea unei comenzi presupune completarea și transmiterea Formularului de achiziție disponibil pe Site, parcurgerea și acceptarea Termenilor și condițiilor și a Politicii de confidențialitate și efectuarea plății online, prin card bancar.

Client

Utilizatorul care a completat formularul de achiziție disponibil pe Site și a finalizat comanda. Serviciile disponibile pe Site se adresează numai elevilor din România care urmează să susțină examenul de bacalaureat. 

Preț

Contravaloarea Serviciilor disponibile pe Site. Prețul este adus la cunoștința publicului prin afișare pe Site. Prețul nu include TVA. 

 

Plată / Tranzacție 

 

Operațiunea de plată realizată de Client în schimbul achiziționării Serviciilor disponibile pe Site. Persoana desemnată să încaseze prețul aferent Serviciilor este Digital Origins SRL (beneficiarul plății). Facilitățile descrise la cap. V.3. sunt oferite de Asociația Digital Communities cu titlu gratuit. 

Specificații

Orice descriere aferentă Serviciilor disponibile pe Site.

Contract

Înțelegerea intervenită între Client și Furnizori, la distanță, fără prezența fizică simultană a Părților, cu privire la achiziționarea și prestarea Serviciilor, realizată prin Comanda efectuată de Client și acceptată de Furnizori, conform prevederilor legale în materie și a termenilor și condițiilor de pe Site. Pentru evitarea oricărui dubiu, Contractul se încheie între Cursant și toți furnizorii menționați la capitolul I din prezentul document (Digital Origins SRL și Asociația Digital Communities). 

Termeni și condiții / TCU

Prezentul document, precum și oricare alt document la care se face referire în acesta, direct sau indirect, care reglementează relația dintre Operator/Furnizori și Utilizator/Client.

 

 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 

4.1. Prezentul document reprezintă termenii și condițiile specifice de furnizare a Serviciilor disponibile pe Site, care presupun acceptarea din partea Utilizatorului/Clientului care dorește să utilizeze Site-ul, respectiv să beneficieze de Serviciile oferite de către Furnizori. Prin acceptarea termenilor și condițiilor, respectiv prin efectuarea unei Comenzi și acceptarea Comenzii de către Furnizori, contractul se consideră încheiat între părți.

4.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, contractul se încheie între părți la distanță, fără prezența fizică simultană a Furnizorilor și a Clientului, prin utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță. În acest sens, prezentul document are valoare de contract, fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a părților și fără a fi necesară semnătura părților (olografă sau electronică). Părțile convin că semnătura nu reprezintă în niciun caz o condiție de validitate a Contractului. 

4.3. Contractul se consideră încheiat între Părți la momentul primirii de către Client a e-mail-ului de confirmare a Comenzii și rămâne în vigoare până la data îndeplinirii obiectului său.

4.4. Clientul este informat și acceptă că pentru anumite Servicii sau componente ale programului pot exista politici proprii de utilizare (ex: platforma de e-learning sau alte instrumente digitale) a acestora, aceste politici urmând a fi puse la dispoziția Clientului prin intermediul platformelor ori instrumentelor utilizate.  Astfel de politici vor fi, de asemenea, parte integrantă din contractul încheiat între părți. 

4.5. Încheierea Contractului, respectiv achiziționarea Serviciilor / înscrierea în Program se poate face de orice persoană care îndeplinește criteriile de eligibilitate, în limita locurilor disponibile, atât timp cât înscrierile în Program sunt deschise și numai în condițiile prevăzute de prezentul document. 

4.6. Clientul este obligat să completeze Formularul de achiziție în mod corect și complet și să furnizeze toate informațiile/datele/documentele solicitate, pe propria sa răspundere. Aceeași obligație revine Clientului și cu prilejul completării Formularului de onboarding. Clientul înțelege că toate datele și documentele solicitate, dacă este cazul, sunt corelate, necesare și obligatorii pentru emiterea facturii fiscale, astfel că furnizarea acestora se face pe propria răspundere a Clientului. Clientul își asumă integral și exclusiv că orice mențiuni eronate, incomplete sau false furnizate de acesta conduc la pierderea dreptului de a accesa și parcurge programul/Serviciile.

4.7. Contractul astfel încheiat între părți este valabil de la data încheierii sale (stabilită conform clauzelor de mai sus) și până la îndeplinirea obligațiilor/furnizarea Serviciilor, în termenul, modalitățile și condițiile convenite de Părți. Obligațiile Utilizatorului/Clientului referitoare la confidențialitatea informațiilor și drepturile de proprietate intelectuală se aplică atât pe perioada contractului, cât și după încetarea, din orice motiv, a Contractului, pentru perioada maximă permisă de legislația aplicabilă.  

 

 1. SERVICIILE FURNIZATE

V.1. Programul „Gata de Bac”

5.1. Programul „Gata de Bac” (denumit în continuare „Programul” sau „Serviciile”) se desfășoară exclusiv online și se adresează persoanelor care întrunesc cumulativ criteriile de eligibilitate menționate pe Site și/sau în prezentul document. Livrarea Serviciilor achiziționate va consta în emiterea și livrarea de către Furnizori către Client, în formă digitală, un cod unic de acces și/sau un cont de client, care va asigura Clientului, prin intermediul acestui cod, acces la platforma de e-learning aferentă programului. Prin intermediul acestei platforme, Clientul va avea acces, exclusiv în format electronic, la materialele de învățare (webinarii, tutorialele, suport de curs, exerciții, teste online, teme etc) și interacțiuni cu profesori, mentori și traineri. 

5.1.1.  Programul „Gata de Bac” nu este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării ori autorizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale ori de vreo altă instituție sau autoritate competentă.  

5.1.2. Specificațiile Serviciilor (descrierea Serviciilor, structura, curricula/planul lecțiilor și timpul (exprimat în ore) necesar pentru parcurgerea și însușirea lecțiilor, precum și condițiile de testare, dacă este cazul) sunt cele afișate pe Site, în vigoare la momentul efectuării Comenzii. Vă rugăm să citiți cu atenție specificațiile înainte de a plasa Comanda. 

5.1.3. Condiții specifice furnizării Serviciilor:

 1. Software necesar:

  1. Furnizorii vor asigura Clientului accesul la platforma de e-learning pe baza codului de acces și în urma activării adresei de e-mail generată de Furnizor. Accesarea platformei de e-learning se va realiza via web și nu presupune instalarea de programe, aplicații sau softuri speciale;

  2. Clientul înțelege și acceptă că este posibil ca pentru anumite module aferente programului să fie necesară instalarea de aplicații sau softuri pentru parcurgerea programului. În astfel de situații, Furnizorii vor informa Clientul și, în măsura în care este posibil, va putea formula mai multe recomandări de astfel de aplicații sau softuri, din care Clientul va alege în mod liber. De asemenea, dar fără a putea garanta aceasta, Furnizorii vor depune eforturi rezonabile pentru a recomanda Clientului aplicații sau softuri de tip open source, gratuite. 

 2. Echipamente hardware necesare:

  1. Clientul înțelege și acceptă că pentru furnizarea Serviciilor trebuie să dețină în mod obligatoriu un laptop, un calculator, o tabletă sau un smartphone în stare bună de funcționare și să aibă acces la internet. Clientul înțelege și acceptă că în absența acestor echipamente și mijloace nu va putea accesa Serviciile, fără ca acest aspect să atragă răspunderea Furnizorilor. Pentru evitarea oricărui dubiu, Clientul efectuează Comanda pe propriul său risc. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de prezentul articol nu atrage dreptul Clientului la restituirea prețului achitat și nu antrenează, sub nicio formă, răspunderea Furnizorilor.

5.1.4. Cu excepția situațiilor în care pe Site se menționează altfel, programul „Gata de Bac” are o durată de 3 (trei) luni. 

5.1.5.  Structura, curricula, criteriile de eligibilitate și alte specificații vor fi menționate pe Site. Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări asupra acestor elemente. Materialele și instrumentele de lucru pot fi livrate atât în limba română, cât și în limba engleză, la libera alegere a Furnizorilor. 

V.2. Criterii de eligibilitate

5.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, Furnizorii informează Utilizatorii/Clienții că Serviciile se adresează și pot fi achiziționate numai de către elevi de clasa a 12-a din România, care urmează să susțină examenul de bacalaureat, care își manifestă voința de a se înscrie în Program (prin efectuarea Comenzii), care au acces la internet, la echipamentele și la mijloacele electronice necesare parcurgerii Programului în regim online. Prin finalizarea unei Comenzi, Clientul declară pe proprie răspundere și garantează că deține toate echipamentele, mijloacele necesare și acces la internet și că este de acord să parcurgă Programul în regim online. Clientul înțelege că aceasta reprezintă o condiție esențială și își asumă în integralitate răspunderea pentru cele declarate. Clientul va suporta în integralitate propriile sale costuri pentru acces la internet, deținerea/utilizarea de echipamente și mijloace necesare parcurgerii Programului. În situația în care persoana care dorește să parcurgă Programul nu a împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării comenzii, aceasta trebuie să primească permisiunea prealabilă a părintelui sau tutorelui legal înainte de achiziționarea Serviciilor și dezvăluirea datelor cu caracter personal. În astfel de situații, vom putea solicita datele de contact ale părintelui sau tutorelui legal, fără ca aceasta să constituie o obligație a Furnizorilor. Utilizatorul/Clientul este unicul responsabil pentru datele furnizate și pentru acțiunile sale.

V.3. Facilitate oferită la achiziționarea Serviciilor

5.3. În limita resurselor disponibile, cu titlu gratuit, Cursanții vor putea primi acces la platforma națională de suport pe bază de comunitate, creată/facilitată de Asociația Digital Communities, prin intermediul căreia elevii vor putea discuta unii cu alții și/sau cu profesorii/mentorii din comunitate, se vor putea susține reciproc în procesul de învățare și testare și își vor putea distribui resurse și studii de caz utile. Accesul și utilizarea unei astfel de platforme se vor face cu condiția acceptării și respectării Termenilor și condițiilor proprii platformei, orice încălcare a acestora, ale bunelor moravuri și ale prevederilor legale atrăgând eliminarea Clientului în culpă de pe platformă și tragerea acestuia la răspundere, inclusiv pentru repararea integrală a pagubelor suferite de Furnizori.

5.3.1. Pentru a înlătura orice interpretare contrară, Clienților nu li se garantează, sub nicio formă, accesul la comunitatea menționată la art. 5.3. în schimbul achiziționării serviciilor disponibile pe Site. Digital Origins SRL și Asociația Digital Communities își rezervă dreptul exclusiv de a decide dacă aceste facilități vor fi oferite sau nu Clienților, de a modifica, adăuga și înceta, în orice moment, din orice motiv, astfel de facilități. 

V.4. Înscrierea în Program. Efectuarea Comenzii.

5.4. Efectuarea Comenzii, respectiv înscrierea în Program se realizează prin intermediul Site-ului, după cum urmează:

 1. Utilizatorul accesează Site-ul, selectează Serviciile dorite și completează Formularul de achiziție disponibil pe Site;

 2. Utilizatorul citește și acceptă Termenii și Condițiile, Politica de confidențialitate și restul documentelor menționate în acestea și/sau pe Site. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Utilizatorul declară pe proprie răspundere că are acces la internet, la echipamentele și la mijloacele electronice necesare furnizării Serviciilor și că întrunește criteriile de eligibilitate;

 3. Utilizatorul finalizează Comanda prin efectuarea plății Serviciilor, online, cu cardul bancar, conform opțiunilor de plată disponibile pe Site. Orice Comandă efectuată implică obligația de plată a Prețului Serviciilor comandate. 

5.5. Simpla completare a formularului de achiziție nu semnifică o Comandă. O Comandă se consideră realizată numai după efectuarea plății. 

5.6. Orice Comandă realizată pe Site este supusă confirmării Furnizorilor. Confirmarea Comenzii se va realiza prin contactarea Clientului de către Furnizori, prin e-mail. Prin realizarea unei Comenzi, Clientul este de acord cu această modalitate de confirmare a Comenzii și acceptă în mod expres să fie contactat de către Furnizori în scopurile declarate. Clientul înțelege că termenul pentru procesarea și confirmarea Comenzii poate varia între 1-3 zile lucrătoare de la data efectuării Comenzii. Contractul se consideră încheiat între părți la momentul confirmării Comenzii de către Furnizori, prin e-mailul transmis Clientului.

5.7. În sensul art. 5.6, contactarea Clientului se va realiza în următoarele scopuri:

 1. Pentru confirmarea Comenzii și a plății ori, dacă este cazul, pentru a aduce la cunoștința Clientului eventualele nereguli referitoare la Comandă sau la plată, precum și în situațiile prevăzute la art. 2.9;

 2. Pentru executarea Contractului între părți;

 3. Pentru a asigura o comunicare eficientă cu Clientul pe tot parcursul desfășurării relației contractuale;

 4. În orice situație în care se impune contactarea Clientului.

5.8. Furnizorii vor începe prestarea Serviciilor numai după confirmarea Comenzii și a plății prețului de către Client.

5.9. Clientul este informat și înțelege că plasarea unei Comenzi implică asumarea angajamentului de a plăti prețul Serviciilor și că, în lipsa confirmării tranzacției de plată, Furnizorii nu sunt ținuți la furnizarea serviciilor, iar Comanda va fi anulată, conform art. 5.10. Pentru evitarea oricărui dubiu, Comanda va fi confirmată numai după confirmarea plății (de către procesatorul de plăți online ori de către instituția bancară la care Furnizorul desemnat are contul bancar deschis). 

5.10. Orice Comandă plasată poate fi refuzată ori anulată de către Furnizori dacă:

 1. Este incidentă vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 2.9;

 2. Clientul furnizează date false, incomplete, incorecte;

 3. Clientul nu realizează plata Serviciilor comandate;

 4. Plata realizată de către Client nu este acceptată sau este invalidată;

 5. Din orice motive, Furnizorii se află în imposibilitate de a furniza Serviciile (incluzând dificultăți de natură tehnică și/sau operaționale);

 6. Clientul nu întrunește criteriile esențiale pentru furnizarea Serviciilor (conform cap. V.2), fără ca aceasta să constituie o obligație a Furnizorilor. Furnizorii nu sunt obligați să verifice îndeplinirea condițiilor de eligibilitate de către Client. Fiecare Comandă este efectuată pe riscul și răspunderea Clientului, Furnizorii fiind exonerați de orice răspundere (inclusiv de obligația de a restitui prețul achitat);

 7. Este incidentă oricare altă situație prevăzută în prezentul document, în politicile și documentele la care facem referire în acest document ori de legislația în vigoare și care atrage refuzul sau anularea unei Comenzi. 

5.11. Dacă legea permite, Furnizorul desemnat va înștiința Clientul cu privire la refuzul ori anularea Comenzii și, dacă este cazul, va restitui în integralitate sumele aferente Comenzii refuzate/anulate, dacă acestea au fost încasate de către Digital Origins SRL. Furnizorii nu va putea fi ținut răspunzător față de Client în cazul anulării ori refuzului de onorare a unei Comenzi, în nicio situație. 

V.5. Furnizarea Serviciilor. Serviciile vor fi realizate și furnizate Clientului exclusiv în format digital, de la distanță, online, prin canale și mijloace de comunicare electronică, respectiv prin intermediul platformei și/sau instrumentelor digitale. Niciunul dintre Serviciile disponibile pe Site nu presupune deplasarea și prezența fizică a Furnizorilor la domiciliul Clientului. 

5.12. Cu excepția situației în care Clientului i se comunică ori pe Site se menționează altfel, Serviciile vor fi livrate după cum urmează:

 1. Codul unic de acces va fi livrat în format digital, la adresa de e-mail indicată de Client în formularul de achiziție, imediat după confirmarea de către Furnizori a Comenzii. Codul de acces este unic, poate fi utilizat de o singură persoană și o singură dată. După introducerea codului unic pe platforma de onboarding, codul de acces va deveni inactiv;

 2. Accesarea platformei – Odată cu livrarea codului unic de acces, Furnizorul va transmite Clientului un link către un formular de onboarding pe platforma aferentă Programului. Formularul de onboarding este unul individual, se poate completa o singură dată, de un singur Client – beneficiar al unui cod unic de acces. Datele introduse de Client în formularul de onboarding vor fi folosite pentru generarea conturilor individuale de acces pe platforma/platformele de e-learning. Astfel, accesarea platformei de e-learning se va realiza după parcurgerea acestor pași de către Client. Clientul va avea acces la platforma de e-learning exclusiv pe parcursul desfășurării programului; accesarea și utilizarea platformei după împlinirea perioadei stabilite pentru desfășurarea cursului online vor fi posibile numai cu acordul prealabil al Furnizorilor;

 3. Materialele digitale aferente programului vor fi furnizate/accesibile Clientului exclusiv în cadrul platformei de e-learning, conform structurii Programului, numai pe perioada convenită pentru desfășurarea Programului. 

5.13. Data de începere a furnizării Serviciilor este cea menționată pe Site pentru fiecare program în parte. 

5.14. Data furnizării Serviciilor este data activării contului de client (completarea formularului de onboarding și generarea contului de acces pe platforma/platformele aferente Programului). După activarea contului de client, se va considera că Furnizorul a executat integral Contractul, respectiv că Serviciul achiziționat de către Client a fost furnizat. 

 

 1. PREȚUL SERVICIILOR. FACTURARE. PLATĂ. 

6.1. Prețul Serviciilor este afișat pe Site într-un mod vizibil și facil de observat de către Utilizator/Client. 

6.2. Prețurile afișate pe Site sunt exprimate în lei, taxa pe valoarea nefiind inclusă în prețul afișat. Facturarea și plata se vor realiza în lei. 

6.3. Luăm toate măsurile pentru a ne asigura că prețurile afișate pe Site sunt corecte și actuale. Vom putea modifica, în orice moment și din orice motiv, prețurile afișate pe Site. Prețul Serviciilor va fi cel afișat pe Site la momentul plasării Comenzii. 

6.4. Prin excepție de la art. 6.3, în situația în care se constată o eroare în afișarea prețurilor corecte/actualizate, vom informa fără întârziere Clientul și, după caz: (i) dacă suma achitată de Client este mai mare decât prețul, vom restitui diferenta achitată suplimentar de către Client; (ii) dacă suma achitată de Client este inferioară prețului corect, vom solicita Clientului achitarea diferenței rămase neacoperite. În această din urmă situație, dacă Clientul nu procedează la achitarea integrală a prețului ori dacă Clientul nu confirmă Comanda cu noul preț, Comanda va fi anulată, iar suma deja achitată de către Client în baza Comenzii anulate va fi restituită fără întârziere. 

6.5. Modalități de plată

6.5.1. Plata online, cu cardul bancar

6.5.1.1. Plata aferentă Comenzii efectuate pe Site poate fi efectuată de către Client exclusiv online, cu cardul bancar, prin intermediul procesatorului de plăți online PayU S.A, cu sediul social la Poznań, 60-166 Poznań, la adresa ul. Grunwaldzka 186, înregistrată în registrul antreprenorilor păstrat de Tribunalul pentru Poznań – Nowe Miasto i Wilda în Poznań, a 8-a Secție Comercială a oficiului național de registru cu nr. KRS 0000274399, număr de identificare fiscală nr. (NIP): 779-23-08-495 („Partenerul de plăți”). Clientul contractează direct cu Partenerul de plăți cu privire la sistemul de plată prin furnizare și declară că acceptă termenii și condițiile, politica de confidențialitate și privind cookie-urile, oferite de Partenerul de plăți disponibile pe site-ul acestuia (https://romania.payu.com/legal/). 

6.5.1.2. Digital Origins nu procesează și nu stochează datele cardului Clientului. Orice procesare de date necesară pentru efectuarea plății se va realiza prin intermediul PayU. 

6.5.1.3. Plata efectuată cu cardul este supusă validării și autorizării PayU. Dacă PayU nu autorizează plata, din orice motiv (card expirat, date card introduse greșit, fonduri insuficiente, suspiciune de fraudă, erori tehnice etc), Comanda se anulează, conform prevederilor prezentului document. 

6.5.2. Prin transfer bancar/ ordin de plată 

6.5.2.1. În situațiile în care Furnizorul oferă posibilitatea de plată lunară a prețului Serviciilor, la libera sa alegere, va putea oferi Clientului posibilitatea de a achita prețul pentru a doua și a treia lună contractuală și prin intermediul transferului bancar. În cazul acestei modalități de plată, plata va fi confirmată de către Furnizor la momentul încasării efective a sumei achitate în contul Furnizorului. 

6.6. Termen de plată. Facturare. 

6.6.1. Furnizorul oferă Clientului următoarele modalități de plată a prețului aferent Serviciilor:

 1. În avans, integral, pentru toată perioada contractuală (3 luni). În acest caz, Clientul va selecta opțiunea corespunzătoare la momentul plasării comenzii și va efectua plata integrală aferentă celor 3 luni contractuale După confirmarea plății și a comenzii, Furnizorul va emite și va comunica Clientului, prin e-mail, factura fiscală în format electronic. 

 2. Lunar, în avans, pentru fiecare lună aferentă perioadei contractuale (3 luni). În acest caz, Clientul va selecta opțiunea corespunzătoare la momentul plasării Comenzii. Prima lună va fi achitată la momentul efectuării Comenzii, urmând ca următoarele plăți să fie efectuate în avans, la începutul fiecărei luni contractuale. După confirmarea plății și a Comenzii, Furnizorul va emite și va comunica Clientului, prin e-mail, factura pentru prima lună (în format electronic). Pentru restul lunilor contractuale, Furnizorul va factura iar Clientul va achita în cel mult 2 (două) zile lucrătoare.

6.6.2. Neplata la timp a Serviciilor comandate atrage, după caz, următoarele:

 1. În cazul prevăzut la art. 6.6.1 lit. a), neplata atrage anularea automată a Comenzii;

 2. În cazul prevăzut la 6.6.1 lit. b) teza întâi, neplata atrage anularea automată a Comenzii; În cazul prevăzut la art. 6.6.1 lit. b) teza a doua, neplata la termenele și în condițiile agreate atrage suspendarea serviciilor, restricționarea accesului la platforme și la comunitatea națională prevăzută la cap. V.3, precum și obligația Clientului de a achita penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței și până la achitarea integrală a debitului. 

 3. În sensul lit. b), la libera alegere a Furnizorului, dacă plata nu este efectuată timp de 5 (cinci) zile lucrătoare, contractul va fi reziliat de plin drept, prin simpla neexecutare a obligației de plată, fără a fi necesară o formalitate și fără intervenția unei instanțe de judecată ori a unui tribunal arbitral, cu daune-interese constând în suma aferentă până la finalul perioadei contractuale. Clientul este de drept în întârziere la data împlinirii termenului de plată. 

6.7. Orice promoție sau campanie publicată pe Site va fi valabilă numai în perioada și în condițiile specificate pe Site și se va reglementa prin termeni și condiții proprii. 

6.8. Furnizorul își rezervă dreptul de a acorda reduceri de preț, parțiale sau totale, persoanelor afiliate partenerilor Furnizorului și/sau selectate de aceștia din urmă pentru acordarea de burse/traininguri gratuite (în acest caz prețul fiind acoperit de partenerii menționați). În această situație, persoanele care se circumscriu acestei categorii vor fi informate de către partenerii Furnizorului sau de Furnizorul însuși, după caz, și vor primi de la aceștia un cod de discount pe care îl vor putea utiliza la momentul efectuării Comenzii. În funcție de tipul de discount, persoanele beneficiare vor putea achiziționa Serviciile la un preț mai mic sau în mod gratuit. Utilizarea unui cod de discount se face pe propria răspundere a Utilizatorului/Clientului, care va declara și va garanta că are dreptul de a utiliza codul respectiv. Utilizarea unui cod de discount în mod fraudulos și/sau de către o persoană care nu este îndrituită, respectiv furnizarea de informații false, atrage dreptul Furnizorului de a înceta de îndată furnizarea Serviciilor către această persoană și obligarea acesteia la repararea integrală a prejudiciului suferit de Furnizori prin aceste acțiuni. 

6.9. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a oferi burse şi beneficii unor categorii de persoane în acord cu standardele internaţionale şi constituţionale acceptate de discriminare, incluziune şi egalitate de șanse. Activităţile, beneficiile în momentul înscrierii şi oferirea de burse anumitor categorii de persoane nu reprezintă sub nicio formă oferirea de servicii în condiţii inegale.

6.10. Operatorul/Furnizorul nu sunt și nu pot fi ținuți răspunzători pentru niciun cost suplimentar suportat de Client peste prețul Serviciilor, care nu este solicitat și/sau încasat de Furnizor, precum, dar fără a se limita la acestea, taxe și comisioane bancare percepute de banca Clientului, comisioane de schimb valutar din moneda contului în moneda în care se efectuează vânzarea, percepute de banca la care Clientul are contul deschis etc. 

6.11. Clientul este informat că factura fiscală se generează automat și va cuprinde datele inserate de acesta în Formularul de achiziție. Pot exista situații în care, din motive tehnice ori alte motive independente de voința noastră, factura să nu ajungă la Client în termenul menționat în prezentul document, caz în care vă rugăm să ne contactați la adresele indicate pe site. De asemenea, în cazuri specifice, ne rezervăm dreptul necondiționat de a anula factura deja emisă și de a vă informa cu privire la această măsură și la motivele care au determinat luarea acestei măsuri. 

6.12. Clientul va putea solicita oricând oprirea Serviciilor comandate / retragerea din program, urmând ca beneficiile aferente să fie sistate după ultima zi lucrătoare a lunii contractuale în care se solicită oprirea. În cazul unei solicitări de oprire a Serviciilor / retragere din program, nu se vor rambursa sumele deja achitate pentru achiziționarea Serviciilor conform art. 6.6. 

 

 1. FURNIZAREA SERVICIILOR. PARCURGEREA PROGRAMULUI „GATA DE BAC”

7.1. După confirmarea Comenzii în condițiile prevăzute de prezentul document, Clientul va primi de la Furnizor, prin e-mail, la adresa indicată de Client în formularul de achiziție, toate instrucțiunile privind pașii de urmat pentru accesarea Serviciilor. 

7.2. În vederea parcurgerii Programului/furnizării Serviciilor, în baza datelor furnizate de Client, Furnizorul va pune la dispoziția Clientului o suită de platforme și instrumente de lucru online atât pentru parcurgerea efectivă a Programului, cât și pentru accesarea comunității prevăzută la art. V.3. În acest sens, va fi creat în mod automat contul special de e-mail pentru fiecare Client, conform clauzelor din prezentul document, cont care îi va asigura Clientului accesul la Servicii (webinarii, materiale de învățare, comunități de suport etc). Clientul va primi pe e-mailul indicat cu prilejul efectuării Comenzii detaliile de conectare pentru noua adresă de email care va fi generată conform prezentului document. Doar această din urmă adresă va permite Clientului accesul în platforma/platformele aferente Programului. Clientul va  putea folosi noua adresa de email imediat ce o va activa, conform instrucțiunilor primite, urmând ca pe parcursul Programului să primească comunicări din partea Furnizorului exclusiv pe e-mailul nou activat, iar accesul la suportul de curs, tutorialele, exercițiile și evaluările aferente Programului se va face prin intermediul platformei de e-learning.

7.3. În vederea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, a confidențialității și a condițiilor incluse în licențele deținute de Furnizor, informațiile privind platformele și instrumentele de lucru și utilizarea acestora vor fi comunicate direct Clientului, prin e-mail. 

7.4. Clientul înțelege și își asumă că înscrierea/parcurgerea Programului nu îi garantează sub nicio formă însușirea materiei de examen, respectiv obținerea notei de trecere la examenul de bacalaureat, aceste rezultate depinzând exclusiv de Client. Clientul este unicul responsabil pentru parcurgerea și însușirea materiei de examen și pentru obținerea notei minime de trecere la examenul de bacalaureat. 

 

VIII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

8.1. Obligațiile Furnizorului

8.1.1. Să furnizeze Serviciile digitale, în condițiile prevăzute de prezentul document. Obligația Furnizorului de furnizare a Serviciilor se consideră îndeplinită la momentul activării contului de client pentru accesul pe platforma/platformele aferente Programului. În nicio situație Furnizorul nu este răspunzător față de Client și nu va restitui, integral sau parțial, prețul dacă, fără a se limita la aceste situații, Clientul nu urmează Programul, nu accesează și nu utilizează platformele și instrumentele digitale puse la dispoziție de Furnizor, nu efectuează activitățile teoretice și practice incluse în Program, nu parcurge și nu își însușește materiile de examen, nu susține examenul de bacalaureat ori nu obține nota minimă de promovare a examenului de bacalaureat.

8.1.2. Să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare furnizării Serviciilor.

8.1.3. Să nu impună Clientului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în Program.

8.1.4. Să emită factura fiscală aferentă, în modalitățile și în termenul prevăzut în prezentul document. 

8.2. Drepturile Furnizorului

8.2.1. Să obțină plata prețului aferent Serviciilor contractate de Client, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul document. 

8.2.2. Să ia orice măsuri consideră necesare pentru evitarea, minimizarea ori înlăturarea consecințelor generate de încălcările/faptele Clientului.

8.2.3. Să obțină de la Client îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina acestuia în prezentul document și de a dispune suspendarea accesului la platformă/platforme, respectiv de a obține repararea integrală a prejudiciului suferit de Furnizor în urma neîndeplinirii, îndeplinirii cu întârziere ori în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de către Client.

8.2.4. De a factura, respectiv de a pretinde și de a obține plata integrală a prețului, inclusiv în situațiile în care furnizarea Serviciilor este suspendată/se restricționează accesul la acestea din culpa Clientului și/sau dacă Clientul încalcă oricare dintre obligațiile asumate, este eliminat din Program sau Clientul înțelege să renunțe la Program după începerea acestuia. 

8.2.5. Dreptul la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și la respectarea confidențialității informațiilor, datelor și documentelor furnizate în temeiul prezentului Contract, inclusiv dreptul la confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

8.2.6. Dreptul de a pretinde și obține de la Client respectarea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul document și de prevederile legale în vigoare. 

8.3. Obligațiile Clientului

8.3.1. Să furnizeze toate datele, informațiile și documentele în mod corect și complet, în termenele și în modalitățile solicitate de Furnizor, sub sancțiunea pierderii dreptului de a parcurge Programul/de a primi livrarea Serviciilor. Clientul este unicul responsabil pentru îndeplinirea acestei obligații, Furnizorul  neavând obligația de a efectua demersuri pentru verificarea și validarea datelor, informațiilor și documentelor furnizate de Client și/sau de a atrage atenția/a comunica Clientului că datele, informațiile și documentele nu sunt complete și/sau corecte. 

8.3.2. Să participe la activitățile organizate în cadrul Programului, în format online, conform structurii și curriculei Programului.  

8.3.3. Să utilizeze  resursele materiale și tehnice de care dispune (acces la internet și la mijloace electronice), în vederea  parcurgerii Programului.

8.3.4. Să achite integral prețul aferent Serviciilor contractate, la termenul și în condițiile prevăzute în prezentul document. 

8.3.5. Să nu cesioneze, să nu contracteze și să nu utilizeze Serviciile și materialele digitale furnizate în temeiul contractul ori să permită unei terțe persoane utilizarea acestora în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri care contravin prevederilor contractului și ale legii în vigoare. 

8.3.6. Să garanteze și să ia toate măsurile pentru evitarea situațiilor descrise la art. 5.10 din prezentul document. 

8.3.7. Să asigure securitatea și să nu facă cunoscute unor terțe persoane (cu excepția persoanelor autorizate) codul unic de acces, datele de acces la contul de client, la webinarii și resurse didactice, la platformele și instrumentele digitale puse la dispoziție de către Furnizor, asumându-și întreaga răspundere cu privire la acestea. Furnizorul nu va fi ținut răspunzător, în nicio situație, pentru nicio sustragere, pierdere, distrugere, deteriorare de date, informații, documente ori alte vulnerabilități asociate. 

8.3.8. Să apere și să despăgubească Furnizorul împotriva oricăror reclamații, sesizări, pretenții ale unor terțe părți cu privire la modul în care Clientul utilizează Serviciile și materialele ce fac obiectul prezentului Contract. 

8.3.9. Să utilizeze programele și platformele puse la dispoziție de către Furnizor numai în condițiile stabilite prin Termenii și Condițiile de Utilizare aferente fiecărei platforme, dacă este cazul.

8.3.10. Să respecte pe deplin toate obligațiile și garanțiile prevăzute în prezentul document și de prevederile legale aplicabile, sub sancțiunea rezilierii contractului și a suportării de daune-interese.

8.4. Drepturile Clientului

8.4.1. Dreptul de a pretinde și obține furnizarea Serviciilor comandate.

8.4.2. Să solicite și să obțină factura fiscală aferentă plății efectuate. 

8.4.3. Să i se respecte confidențialitatea informațiilor și a datelor furnizate în temeiul prezentului documente, inclusiv dreptul la confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

 

IX. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1. Denumirea, logo-ul, conținutul Site-ului, elementele grafice și de design, fotografiile, imaginile, semnele, textele, materialele video, cursurile, precum și orice alte materiale transmise sub orice formă către Utilizatori/Clienți (prin vizualizare directă pe site ori prin orice alte mijloace care aparțin sau au legătură cu Site-ul), precum și orice alte elemente ale site-ului sunt proprietatea Operatorului/Furnizorului și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală. Prin excepție, nu aparțin Operatorului/Furnizorului materialele, de orice natură, puse la dispoziția Utilizatorilor/Clienților pe Site și/sau pe platformele de e-learning, cu privire la care s-a indicat un alt titular de drepturi de proprietate intelectuală ori pentru care s-a arătat sursa materialului. 

9.2. Utilizatorii/Clienții nu dobândesc niciun drept de proprietate ori de altă natură asupra sau în legătură cu Site-ul și cu platformele, cu întregul conținut al acestora ori asupra, fără a se limita la acestea, suportului de curs, webinariilor, materialelor de învățare (de orice natură și sub orice formă), metodologiilor, bazelor de date, cursurilor, testelor online, conținut ș.a.m.d. puse la dispoziție de către Furnizor sau cu care Utilizatorul/Clientul a avut contact cu prilejul furnizării Serviciilor/parcurgerii Programului. Operatorul/Furnizorul oferă numai un drept de utilizare a acestora, conform clauzelor prezentului document. 

9.3. Efectuarea Comenzii, încheierea contractului și furnizarea Serviciilor nu implică sub nicio formă cesiunea totală sau parțială a drepturilor de proprietate intelectuală în favoarea Clientului. Oricare și toate drepturile de proprietate intelectuală existente, care se nasc din sau în legătură cu executarea contractului sunt și rămân în proprietatea exclusivă a Furnizorului, nefiind transferat către Client niciun drept. 

9.4. În sensul art. 9.3, oricare și toate drepturile asupra Programului, asupra structurii, curriculei, programei și orice componentă a programului, indiferent de forma (text, vizual, audio, video, audio-video, foto, design, prezentări etc) și indiferent de suportul pe care se regăsesc (format fizic și/sau electronic) precum, dar fără a se limita la acestea: cursuri, structura cursurilor, metodologii, platforme, conținutul platformelor, curricule, specificatii, instrucțiuni, materiale de învățare, manuale, suporturi de curs, ghiduri și prezentări, studii, cercetări și rezultatul lor, documentații, baze de date, tutoriale, informații privind implementarea, antologii, resurse de învățare și dezvoltare, teste, exerciții, webinarii, materiale audio, video și/sau audio-video, materiale scrise, materiale fotografice, schițe, grafice, design, desene, prezentări, programe, proiecte, produse sau servicii și detalii privind implementarea lor, sisteme de operare, materiale de concepție pregătitoare și manuale, documentele și materialele furnizate și/sau realizate în temeiul contractului, specificațiile programei, produselor și serviciilor, platformele și conținutul platformelor aparținând sau care sunt utilizate de Furnizor în temeiul unei licențe, programe software, know-how, secrete comerciale, scheme, mostre, planuri/strategii de marketing, prototipuri, procese, metode, tehnici, proceduri, programe de calculator (sub forma de cod sursa, obiect și alt format), algoritmi, protocoale, documentație, orice copii, extrase, fragmente, produse derivate, îmbunătățiri, modificări și perfecționări ale celor menționate mai sus, documente, materiale conexe dreptului de autor reprezintă proprietatea deplină și exclusivă a Furnizorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, Furnizorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Programului și materialelor digitale comandate și achiziționate de către Client și asupra platformei/platformelor de învățare (cu excepția acelor platforme utilizate de Furnizor, la rândul său, în temeiul unei licențe), Clientul beneficiind doar de o licență de utilizare limitată la durata Contractului. Licența de utilizare nu se extinde asupra mărcilor, logo-urilor sau denumirilor inserate în Materiale digitale și/sau pe platforme și nici asupra platformelor, software-ului sau alte programe pe calculator aferente Programului. 

9.5. Clientul nu va deține niciun drept de proprietate intelectuală sau drepturi conexe asupra elementelor prevăzute la art. 9.1-9.4 (denumite în continuare „Materialele”), nu le va putea utiliza, în niciun scop și prin niciun fel de mijloace, nu le va putea distribui, reproduce, vinde, furniza, dezvălui, publica, transfera, comunica ori în alt mod pune la dispoziția publicului, prin niciun fel de mijloace/canale de comunicare,nu va putea transmite vreun drept asupra acestora unei alte persoane și nu va putea crea opere/materiale derivate. Cu privire la acestea, în vederea furnizării Serviciilor, Furnizorul confera Clienților numai un drept de utilizare limitat la scopul, obiectul și durata contractului.

9.6.  Pentru înlăturarea oricărei interpretări contrare, Clientul înțelege că:

 1. Materialele vor fi furnizate exclusiv în scopul îndeplinirii obiectului contractului;

 2. Materialele vor putea fi utilizate și păstrate numai în interes personal, exclusiv în scopuri de învățare, numai pe dispozitivele sale proprii și cu asigurarea securității și confidențialității;

 3. Sunt interzise acțiunile de preluare, comunicare, publicare, copiere, imitare, reproducere / crearea de materiale derivate, modificare, implementare, dezvăluire, transfer și/sau distribuire, în tot sau în parte, prin orice mijloace, a Materialelor și/sau a informațiilor cuprinse în acestea, de care Clientul a luat cunoștință/a avut acces în urma furnizării Serviciilor de către Furnizor și/sau în urma participării la webinarii, respectiv accesului/utilizării platformelor și instrumentelor Furnizorului, în afara scopului pentru care acestea au fost furnizate. În același sens, este interzisă înregistrarea de către Client a webinariilor, sesiunilor audio-video / audio, distribuirea către terți (indiferent de calitatea lor), indiferent de mijlocul/canalul de comunicare etc. Astfel de acțiuni pot fi realizate numai cu acordul prealabil scris al Furnizorului;

 4. Clientului îi este interzis să vândă, să sublicențieze, să distribuie și/sau să utilizeze Materialele în scopuri comerciale și/sau în orice alte scopuri, în interes propriu sau în interesul unei terțe persoane, în afara scopul declarat și pentru care serviciile au fost furnizate (parcurgerea programului). Clientul nu va replica, copia, dezvolta în mod similar sau identic Materialele, programa și întreaga experiență oferită de Furnizor conform prezentului document.

9.7. Încălcarea obligațiilor prevăzute de art. 9.5-9.6 dă naștere dreptului Furnizorului de a considera contractul reziliat, cu efect imediat, fără punere în întârziere și fără termen de preaviz, prin notificarea Clientului, fără nicio alta formalitate și fără intervenția unei instanțe de judecată ori a unui tribunal arbitral. Clientul este de drept in întârziere prin neexecutarea, respectiv încălcarea obligațiilor contractuale. Furnizorii au dreptul de a parcurge toate procedurile prevăzute de lege în vederea repararii în integralitate a prejudiciilor cauzate, inclusiv beneficiul nerealizat și cheltuielile de judecată (incluzând și onorariile avocaților angajați de Furnizor). 

9.8. În scopul îndeplinirii obiectului Contractului, Furnizorul va putea pune la dispoziția Clientului platforme proprii și licențiate, precum platforme proprii de suport bazat pe comunitate, platforme de înregistrare, licențe proprii, metodologii etc, fără ca această utilizare să presupună transferul/cesiunea drepturilor de proprietate intelectuală ori a altor drepturi, patrimoniale sau nepatrimoniale, asupra acestora. 

9.9. În același sens, toate programele software utilizate pe Site și/sau în îndeplinirea contractului sunt proprietatea Furnizorului, cu excepția programelor software de tip open source și a celor care aparțin unor alți furnizori, dacă este cazul. Tot conținutul software-ului, elaborarea acestuia și software-ul în totalitate sunt protejate de legile privind drepturile de autor. Orice utilizare ce excede scopului prevăzut în Termenii și Condițiile de Utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, afișarea, comercializarea nu sunt permise și atrag răspunderea celui în culpă. 

9.10. În sensul articolelor precedente, Materialele pot fi utilizate de Client exclusiv în scopul pentru care acestea au fost puse la dispoziție, în scop necomercial, fără nicio intenție de obținere a unor beneficii, de orice natură, pentru sine sau pentru altul. Este strict interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuirea totală sau parțială, în aceeași formă sau într-o formă modificată a Materialelor. 

9.11. De asemenea, Utilizatorilor/Clienților le este interzis să realizeze acte care pot conduce la afectarea conținutului Site-ului și/sau a elementelor de securitate ale Site-ului ori a elementelor Site-ului menite să asigure protecția drepturilor de proprietate intelectuală și a datelor cu caracter personal. Aceeași obligație se aplică și cu privire la platformele și instrumentele de e-learning.

9.12. Încălcarea prevederilor prezentului capitol va atrage răspunderea potrivit legislației în vigoare.

 

X. GARANȚII ȘI LIMITĂRI

10.1. Furnizorul se angajează exclusiv să furnizeze Serviciile achiziționate și achitate integral de Cursant, în condițiile prevăzute de prezentul document. Parcurgerea Programului, conform condițiilor prevăzute de prezentul document, se realizează pe răspunderea Clientului, acesta din urmă fiind obligat să respecte toate obligațiile și cerințele Programului în vederea finalizării acestuia. 

10.2. Furnizorul nu poate garanta și nu își poate asuma, sub nicio formă, răspunderea pentru finalizarea Programului și dobândirea cunoștințelor, respectiv absolvirea examenului de bacalaureat de către Client, un astfel de rezultat presupunând exclusiv efortul și conștiinciozitatea Clientului. Furnizorului își asumă numai furnizarea Serviciilor achiziționate, nu și rezultatul acestora, fiecare Cursant înscris fiind responsabil pentru asimilarea informațiilor și instrucțiunilor furnizate în îndeplinirea obiectului contractului. În același sens, Furnizorul nu își poate asuma răspunderea pentru participarea efectivă a Clienților înscriși în Program ori pentru îndeplinirea condițiilor/activităților prevăzute în prezentul document. 

10.3. Furnizorul nu poate garanta și nu își poate asuma răspunderea, sub nicio formă, pentru platformele și/sau instrumentele oferite sub licență de furnizori terți și/sau pentru decizia acestora de a înceta, restricționa ori limita dreptul de utilizare. Clientul înțelege că aceste platforme/instrumente sunt oferite conform termenilor și condițiilor stabilite de către furnizorii terți și că ele vor fi puse la dispoziție în forma/versiunea în care se găsesc la momentul furnizării Serviciilor. Fiind instrumente care nu aparțin și nu se află sub controlul nostru, nu putem garanta și nu putem fi responsabili, în nicio situație, pentru disponibilitatea, funcționarea, funcționalitățile, pierderile/sustragerile de date, blocarea sau limitarea utilizării instrumentelor digitale de către Client.

10.4. Furnizorul are dreptul de a executa cu întârziere ori de a anula orice furnizare de Servicii/acces la platforme, instrumente digitale și comunitate dacă acesta este împiedicat de motive care nu se află sub controlul sau voința sa, precum, dar fără a se limita la acestea, evenimente de forță majoră sau de caz fortuit, dezastre naturale, conflicte civile, războaie, greve, erori de funcționare a echipamentului tehnic, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel, interferarea cu programe informatice malițioase, erori de operare, măsuri ale furnizorilor de servicii de internet etc. 

10.5. Furnizorul nu răspunde, în nicio situație, pentru niciun fel de prejudicii (inclusiv pierderi/sustrageri de date) cauzate Clientului sau unei terțe persoane ca urmare a utilizării platformelor și instrumentelor digitale ori ca urmare a acțiunilor Clientului, a nerespectării îndrumărilor primite în executarea contractului și/sau rezultate în baza sau în legătură cu contractul ori ca urmare a utilizării incorecte/în alte scopuri a Serviciilor furnizate. 

10.6. Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza ori de a suspenda furnizarea Serviciilor sau de a rezilia contractul, la libera sa alegere, în următoarele situații, fără a se limita la acestea:

 1. Există suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea Clientului / îndeplinirea Criteriilor de eligibilitate;

 2. Există suspiciuni rezonabile că Serviciile/Materialele vor fi sau sunt folosite în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri contrare prezentului document ori a legislației incidente;

 3. Clientul utilizează Serviciile/Materialele  în mod abuziv, ilicit, imoral, ilegal;

 4. Plata Serviciilor nu a fost realizată și confirmată de Furnizor și/sau există suspiciuni rezonabile cu privire la aceasta;

 5. Clientul are o conduită de natură a prejudicia drepturile, interesele și/sau imaginea Furnizorului,  a afiliaților săi ori a celorlalți Clienți;

 6. Clientul a furnizat date false, incorecte și/sau incomplete;

 7. Clientul nu respectă instrucțiunile privind utilizarea Serviciilor, Materialelor și/sau a platformelor ori instrumentelor digitale;

 8. Clientul încalcă oricare dintre prevederile prezentului Contract, ale politicilor proprii platformelor ori instrumentelor puse la dispoziția Clientului de către Furnizor și/sau ale legislației în vigoare;

 9. Clientul încalcă (sau Furnizorul are suspiciuni rezonabile că va încălca) drepturile de proprietate intelectuală și sau confidențialitatea informațiilor ce aparțin Furnizorului.

10.7. În situațiile prevăzute la art. 10.6, dacă este posibil, vom informa Clientul cu privire la măsurile luate și motivele pe care se întemeiază acestea, iar Contractul va fi reziliat de drept, fără vreo formalitate și fără intervenția unei instanțe de judecată ori a unui tribunal arbitral, Clientul fiind de drept în întârziere prin neexecutarea/încălcarea obligațiilor contractuale. În acest caz, Furnizorul are dreptul la daune interese în cuantum cel puțin egal cu prețul Serviciilor furnizate.

10.8. Furnizorul nu poate garanta că Serviciile descrise pe Site vor fi disponibile în orice moment pentru achiziționare ori că Furnizorul va avea în orice moment, imediat, capacitatea de a furniza Serviciile în favoarea fiecărui Client. Vom depune eforturile rezonabile pentru a actualiza permanent informațiile pe Site, dar nu putem garanta că această actualizare se va realiza în timp real. 

10.9. Clientul înțelege că este posibil ca, în perioadele de supraaglomerare, Furnizorul să procedeze la întocmirea unor liste de așteptare, Clienții urmând a fi preluați în ordinea plasării Comenzilor. În acest caz, vom informa Clientul, acesta din urmă având posibilitatea de a-și manifesta acordul în acest sens ori de a anula Comanda, cu restituirea de către Furnizor a oricăror sume achitate în temeiul Comenzii anulate. 

10.10. Nu putem garanta și nu putem fi responsabili în nicio situație pentru pierderile sau deteriorarile cauzate sau presupuse a fi cauzate prin utilizarea Site-ului nostru sau a Site-urilor/platformelor la care putem face trimitere ori din imposibilitatea utilizării acestui Site, respectiv din interpretarea eronată a conținutului site-ului (inclusiv conținutul Termenilor și Condițiilor). 

10.11. Utilizatorii/Clienții înțeleg și acceptă că utilizarea Site-ului poate fi afectată de anumite condiții obiective, iar utilizarea se face pe răspunderea acestora. Proprietarul Site-ului nu poate fi ținut răspunzător, în nicio situație, pentru informațiile și orice alte date conținute pe Site, precum și pentru orice activitate sau efect legal derivând din utilizarea Site-ului. 

10.12. Utilizatorii/Clienții înțeleg și acceptă că Operatorul/Furnizorul este absolvit de orice răspundere în eventualitatea opririi, întreruperii, funcționării cu dificultate, existența unor disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în caz de erori de funcționare a echipamentului tehnic, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel, interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erori de operare, măsuri ale furnizorilor de servicii de internet etc. 

10.13. Clienții înțeleg și acceptă că nu se oferă nicio garanție în legătură cu Serviciile furnizate. Nu putem fi ținuți răspunzători pentru nicio pretinsă daună, directă sau indirectă. Clientul este singurul răspunzător pentru conduita, deciziile, acțiunile, strategiile și măsurile adoptate în timpul parcurgerii Programului, în urma furnizării Produselor și/sau utilizarea informațiilor de pe Site. 

10.14. Prezentul capitol se completează cu restul declarațiilor, garanțiilor și limitărilor cuprinse în prezentul document și prevăzute de normele legale aplicabile. 

 

 XI. CONFIDENȚIALITATE

11.1. Utilizatorul/Clientul și Operatorul/Furnizorul se angajează să respecte confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor, datelor (inclusiv datele cu caracter personal) și documentelor (inclusiv corespondența purtată între Client și Operator/Furnizor), de orice natură, pe orice suport și în orice formă s-ar găsi – orale, scrise, vizuale, în format fizic și/sau în format electronic, pe computer sau echipamente periferice (hard disk, stick, dispozitive de înregistrare, stocare și arhivare, inclusiv sisteme de stocare cloud) și indiferent dacă sunt marcate sau nu ca fiind confidențiale.

11.2. În acest sens, nici Utilizatorul/Clientul, nici Operatorul/Furnizorul nu vor divulga unei terțe persoane, direct sau indirect, și nu vor folosi, în interes propriu sau în interesul unei terțe persoane, în scop comercial sau în orice alt scop, nici una dintre informațiile, datele și documentele confidențiale la care au acces în orice mod sau pe care una dintre părți le-a dezvoltat în temeiul contractului. Informațiile, datele și documentele vor fi utilizate exclusiv în scopul furnizării Serviciilor/încheierea și executarea contractului, respectiv îndeplinirea obligațiilor legale. 

11.3. Părțile vor lua toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a împiedica accesul neautorizat, dezvăluirea neautorizată, pierderea, sustragerea ori deteriorarea informațiilor, datelor și documentelor confidențiale. Partea care dezvăluie va păstra dreptul de proprietate asupra tuturor Informațiilor Confidențiale, datelor și documentelor, inclusiv asupra materialelor și datelor furnizate, care au rezultat sau care au fost redactate ca urmare a accesului la aceste Informații Confidențiale sau orice alte materiale în legătură cu acestea. Partea căreia i-au fost dezvăluite informațiile confidențiale nu are niciun drept, direct sau indirect, asupra Informațiilor, documentelor, datelor confidențiale. 

11.4. Dacă o parte constată că informațiile, datele, documentele confidențiale au fost, în mod neautorizat, deconspirate, pierdute, sustrase, deteriorate sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite ori dacă un terț solicită dezvăluirea unor date, informații, documente confidențiale, indiferent dacă este sau nu autorizat să le primească, va înștiința prompt cealaltă parte, oferind toate informațiile relevante. 

11.5. Prevederile prezentului capitol nu se aplică Informațiilor Confidențiale/Documentelor în privința cărora partea interesată demonstrează că:

 1. Au devenit publice, înainte de a fi dezvăluite de către parte, în alt mod decât ca rezultat al unei dezvăluiri neautorizate făcute de această parte;

 2. Au fost în mod legal în posesia părții interesate înaintea divulgării (cu condiția ca acest aspect să rezulte din evidențele/arhiva acestei părți);

 3. Dezvăluirea a fost dispusă în baza legii sau a actelor oricărei autorități sau instanțe competente, dar numai în scopul unei asemenea divulgări și în măsura cerută de un asemenea act sau lege. 

11.6. Utilizatorul/Clientul se va abține de la folosirea informațiilor, datelor, documentelor confidențiale dezvăluite de Operator/Furnizor sau de care a luat cunoștință cu prilejul executării contractului, în interes propriu și/sau în interesul unei terțe părți, în scop comercial sau în alt scop, precum și de la preluarea, dezvoltarea, implementarea, comercializarea  programelor, metodologiilor, activităților, serviciilor și/sau produselor identice sau similare celor prestate în favoarea Clientului ori celor create, dezvoltate, îmbunătățite, implementate ori comercializate de către Furnizor în desfășurarea activității sale, la care Clientul a avut acces sau cu care Clientul a intrat în contact, în orice mod. 

 

XII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Furnizorii prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor/Clienților care completează Formularul de achiziție și plasează o comandă și/sau ne contactează prin oricare dintre modalitățile prevăzute pe Site, în condiții de siguranță și numai pentru scopuri specifice. 

12.2. Orice persoană interesată poate consulta Politica de confidențialitate disponibilă pe Site.

 

XIII. DREPTUL DE RETRAGERE 

13.1. Clientul are dreptul de a se retrage în termen de 14 zile de la data încheierii contractului (data confirmării comenzii), cu excepția situațiilor în care contractul a fost executat înăuntrul perioadei de retragere. Cursantul este informat și înțelege că se poate retrage din contract numai dacă furnizarea  serviciilor nu a început. În cazul Serviciilor disponibile pe Site, de la data încheierii contractului (data la care a fost transmis e-mailul de confirmare a comenzii) și până la data transmiterii codului de acces, Clientul se poate retrage din contract în orice moment, din orice motiv.

13.2. Retragerea din contract nu se mai poate realiza după activarea contului de client. Activarea contului de client reprezintă furnizare completă a Serviciilor și atrage pierderea dreptului de retragere, respectiv a dreptului de a obține restituirea sumelor achitate conform prezentului contract. Nu beneficiați de dreptul de retragere prevăzut de OUG nr. 34/2014 cu privire la Serviciile furnizate în temeiul prezentului Contract întrucât, potrivit art. 16 lit. a) și m) din OUG nr. 34/2014, produsele și serviciile digitale (generarea și livrarea de coduri și conturi de acces, accesare platforme, livrare conținut digital – cursuri online, ebook-uri, webinarii, suport de curs/materiale de învățare digitale ș.a.m.d.) sunt exceptate de la dreptul de retragere și nu pot fi returnate după furnizarea acestora.

13.3. Pentru exercitarea dreptului de retragere, înainte de expirarea perioadei de retragere conform art. 13.1, Clientul va informa Furnizorul cu privire la decizia de retragere din Contract prin oricare dintre următoarele modalități:

 1. Completarea și transmiterea către Furnizor, conform datelor de contact prevăzute în prezentul document, a formularului de retragere disponibil pe Site;

 2. Transmiterea către Furnizor, conform datelor de contact prevăzute în prezentul document, a oricărei alte declarații neechivoce în care își exprimă decizia de retragere din contract. În acest sens, este suficientă o solicitare trimisă prin poștă/curier sau e-mail, care să conțină cel puțin numele și prenumele dumneavoastră și decizia de a vă retrage din contract. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere;

 3. Completarea şi transmiterea formularul electronic de retragere disponibil pe site-ul nostru. Dacă folosești această opțiune, îți vom transmite, fără întârziere, pe e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere. 

13.4. Dreptul de retragere va fi exercitat în mod valabil numai dacă decizia de retragere este comunicată Furnizorului conform prezentului capitol înaintea expirării perioadei de retragere. Clientul care nu-și exercită dreptul de retragere înăuntrul termenului de retragere este decăzut din acest drept. 

13.5. Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților de a executa contractul. Prețul achitat va fi restituit în cel mult 14 zile de la data la care Clientul ne-a informat cu privire la decizia sa de retragere din contract, prin aceeași modalitate de plată ca cea folosită de Client pentru achitarea prețului ori printr-o altă modalitate convenită de părți. 

13.6. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor și plasarea (finalizarea) Comenzii, Clientul își exprimă acordul prealabil de începere a furnizării serviciilor înăuntrul termenului de retragere și confirmă că a luat cunoștință de faptul că va pierde dreptul de retragere după executarea completă a contractului de către Furnizor, respectiv după furnizarea Serviciilor conform prezentului document. 

 

XIV. FORȚA MAJORĂ 

14.1. Furnizorul este exonerat de răspundere pentru neexecutarea ori executarea cu întârziere a obligațiilor/furnizării Serviciilor în cazuri de forță majoră și de caz fortuit, astfel cum sunt definite de legislația națională în vigoare. 

14.2. Pe perioada cazului de forță majoră, contractul se suspendă. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 3 (trei) luni, fiecare parte poate renunța la executarea pe viitor a contractului și poate considera contractul încetat. În acest caz, niciuna dintre părți nu are dreptul de a solicita despăgubiri celeilalte Părți. 

 

XV. SESIZĂRI ȘI RECLAMAȚII. LITIGII. 

15.1. Utilizatorii/Clienții pot formula sesizări și reclamații cu privire la Comenzi și Serviciile achiziționate. Acestea vor fi comunicate Operatorului/Furnizorului prin e-mail, la adresa menționată pe Site la secțiunea „Contact” sau la datele de contact prevăzute în prezentul document.

15.2. Operatorul/Furnizorul va soluționa sesizările și reclamațiile în termen de 30 de zile calendaristice de la data recepționării acestora. Părțile convin să depună eforturi pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricărui diferend decurgând din prezentul contract sau având legătură cu acesta. Dacă acest lucru nu este posibil, eventualele litigii vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit legii.

15.3. Clientul care consideră că i-au fost încălcate drepturile se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (https://anpc.ro/; telefonul consumatorului: 0219551) și se poate informa cu privire la procedura de soluționare online a litigiilor accesând portalul Comisiei Europene. De asemenea, Clientul care consideră că i-au fost încălcate drepturile se poate adresa instanței de judecată, potrivit legii. 

15.4. Prezentul contract va fi guvernat, interpretat și executat în conformitate cu legislația română.

 

XVI.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI

16.1. Contractul dintre părți încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești ori alte formalități, în următoarele condiții:

a) Prin îndeplinirea obiectului Contractului;

b) Prin acordul ambelor Părți;

c) Prin reziliere, în caz de încălcare de către Client a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract. În aceste situații, rezilierea operează de plin drept, fără punere în întârziere, rezultând din simplul fapt al neexecutării, fără o notificare scrisă, fără acordarea unui termen de preaviz și fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești. Clientul este de drept în întârziere prin simplul fapt al neexecutării obligației/executării cu întârziere sau în mod necorespunzător. În aceste condiții, Clientul nu este îndreptățit la restituirea prețului achitat;

d) Prin exercitarea de către Client a dreptului de retragere în condițiile cap. XIII din prezentul document;

e) Prin denunțare unilaterală a Contractului, din inițiativa Furnizorului, cu acordarea unui termen de preaviz de 2 (două) zile;

f) În situațiile expres prevăzute în prezentul document. 

16.2. Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.

16.3. Încetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Clientului. Încetarea prezentului Contract nu dă naștere dreptului Clientului de a obține restituirea sumelor achitate în avans, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 16.1 lit. d) și art. 16.1 lit. b) și e), în aceste din urmă situații numai dacă nu a început furnizarea Serviciilor.

16.4. În caz de reziliere a Contractului din culpa Clientului, Furnizorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului.

16.5. Clientul va exonera de răspundere și nu va demara niciun demers administrativ sau judiciar (plângere, sesizare, cerere de chemare în judecată, reclamație etc) împotriva Furnizorului cu privire la pretenții și solicitări ridicate de terțe persoane rezultând din utilizarea Serviciilor/Materialelor, prelucrarea datelor cu caracter personal și/sau cu privire la orice pierderi (directe sau indirecte), costuri, cereri de chemare în judecată, sesizări, plângeri, reclamații, pretenții, beneficiu nerealizat, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) rezultate din încălcarea de către Client a prezentului Contract, a termenilor și condițiilor de utilizare a programelor și platformelor puse la dispoziție în cadrul Contractului și/sau din încălcarea prevederilor legale în vigoare. 

16.6. Pentru situațiile în care Furnizorul poate fi ținut răspunzător pentru oricare și toate prejudiciile cauzate Clientului, răspunderea Furnizorului va fi limitată la prețul aferent Serviciilor achiziționate.

 

XVII. NOTIFICĂRI

17.1. Orice notificare/comunicare între Utilizator/Client și Operator/Furnizori va fi emisă în scris și va fi trimisă prin oricare dintre următoarele modalități:

 1. Prin poștă/curier la adresa: București, Str. Popa Petre nr. 23, sector 2 (cu mențiunea expresă „În atenția Digital Origins SRL”);

 2. Prin e-mail, la adresa: help@digitalnation.ro

 

că).